Expertmerk Academie & Content Kennisbank

Als je gebruik maakt van de gratis Content Kennisbank of als je een online masterclass, training of ander product aanschaft, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Een online product koop je uitsluitend voor eigen gebruik.
  De link en toegang deel je niet met anderen. Doe je dat wel dan kan je verdere toegang tot het betreffende product ontzegd worden.

 • Het volledige auteursrecht van alles wat je in de Content kennisbank of Expertmerk Academie vindt, berust bij Sstroop Marketing.
  Je maakt op geen enkele wijze inbreuk op het auteursrecht van Sstroop. Dat betekent onder andere dat het niet is toegestaan teksten, afbeeldingen, video, geluidsopnamen, documenten of andere content geheel of gedeeltelijk te kopiëren of elders te publiceren.

 • Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van je account en de toegang tot de Content Kennisbank en Expertmerk Academie. Sstroop Marketing adviseert je een veilig wachtwoord te gebruiken en beschermt het platform.

 • Ben je niet tevreden over een product uit de Sstroop Academie?
  Laat dat dan binnen 14 dagen na aankoop weten, dan kijken we graag of we een oplossing kunnen bieden.

 

Training op locatie

 • Indien de trainer plotseling ziek wordt kan deze de training annuleren en/of verschuiven. Je kan dan meedoen op een latere datum of kiezen voor teruggave van het lesgeld.

Betalingsvoorwaarden

 • Alle prijzen op deze website zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld.
 • Online trainingen en producten worden direct bij bestelling betaald.
 • Betaling van overige trainingen en diensten gaat op factuurbasis. Bij sommige producten betaal je (een deel) vooraf. Werkzaamheden worden in dat geval gestart nadat deze (aan)betaling ontvangen is.
 • Betaling van een factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 

Opschorting of ontbinding van een overeenkomst van langere duur

Sstroop Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Als na het sluiten van de overeenkomst er omstandigheden zijn of ter kennis komen van Sstroop Marketing dat  opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. Sstroop Marketing is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sstroop Marketing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Sstroop Marketing behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen indien een opdrachtgever in gebreke blijft.

Aansprakelijkheid Sstroop Marketing

Indien Sstroop Marketing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. Indien Sstroop Marketing aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen onder 1. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sstroop Marketing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Sstroop Marketing toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  4. Sstroop Marketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sstroop Marketing, maar wel indien deze zijn veroorzaakt door derden die met mondelinge of schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever bij de opdracht zijn betrokken.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sstroop Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sstroop Marketing niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Sstroop Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sstroop Marketing zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Sstroop Marketing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sstroop Marketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Sstroop Marketing is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Sstroop Marketing het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.