Deze site plaatst cookies op het apparaat waarmee je de site bezoekt. Dit zijn cookies van Google Analytics, van Facebook en LinkedIn .
Zo krijgen we inzicht in het aantal bezoekers dat de site bezoekt en wat bezoekers daar doen (welke pagina’s bezoeken ze, hoe lang blijven ze op de site). Daarnaast kunnen we advertenties vertonen op Facebook en LinkedIn aan mensen die de site hebben bezocht.  Gelukkig kunnen we nooit zien wie de site hebben bezocht. Het gaat altijd om anonieme gegevens van grotere groepen mensen. Voor het plaatsen van cookies vragen we je om toestemming en de gegevens worden maximaal 26 maanden bewaard.